เปิดรับสมัครปริญญาตรี

สาขา การจัดการโลจิสติกส์                                                          
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

งานรับสมัครโทรสายตรง 0-2973-6731, 0-2973-6735 Fax  0-2973-6740
หรือโทร  0-2970-5225 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it